DOLAR 19,1875 0.08%
EURO 20,9087 -0.19%
ALTIN 1.220,760,02
BITCOIN 534358-2,58%
Osmaniye
10°

AÇIK

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Akaryakıt İhtiyacı İhale İlanı-8

Akaryakıt İhtiyacı İhale İlanı-8

ABONE OL
18 Nisan 2019 10:31
Akaryakıt İhtiyacı İhale İlanı-8
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğünün akaryakıt ihtiyacı için 8000LT 95 Oktan benzin ve 12000LT Motorin (Euro Diesel)alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/132505
1-İdarenin
a) Adresi :İstiklal Mahallesi Emniyet Sokak 320 80600 DÜZİÇİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası :3288761551 – 3288761550
c) Elektronik Posta Adresi :duziciemn@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12.000 LT +/-%20 Motorin (Euro Dizel),
8000 LT +/- %20 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt ürünleri (Motorin Diğer, 95 oktan Kurşunsuz Benzin )
İdareye ait araçlara takılacak olan ATC ile ATOS’a bağlı istasyon
pompalarından araç depolarına ve idarenin alım sırasında
belirteceği hizmet binalarında bulunan jeneratör yakıt depolarına
ikmali yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 12/04/2019 tarihinden itibaren
peyder pey 12/04/2020 tarihine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği
b) Tarihi ve saati :02.04.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  İstekliye ait, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3. maddesine göre alınması zorunlu bulunan ve ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış;
  a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, “Dağıtıcı Lisans Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti.
  b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş,
  b.1.Bayilik Lisans Belgesi
  b.2.İsteklinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş bayilik yazısı veya yetki belgesi veya sözleşmesi’ nin aslı veya noter tasdikli sureti.
  c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini
  İstekli firmalar yukarıda ilgili maddelerde belirtilen belgeleri Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.
  SATICI’nın Belediye mücavir alanı içerisinde akaryakıt istasyonu bulunacaktır.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  İd. No : 2019/8

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r