DOLAR 19,1382 0.1%
EURO 20,8168 0.29%
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN %
Osmaniye
12°

KAPALI

05:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

MAL ALIMI ( AKARYAKIT ALIMI ) 2019/44

MAL ALIMI ( AKARYAKIT ALIMI ) 2019/44

ABONE OL
12 Ekim 2019 09:47
MAL ALIMI ( AKARYAKIT ALIMI ) 2019/44
0

BEĞENDİM

ABONE OL

MAL ALIMI ( AKARYAKIT ALIMI )
DÜZİÇİ BELEDİYESİ FEN MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA YETKİLİSİ
İHALE İLANI

MAL ALIMI ( AKARYAKIT ALIMI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/501336
1-İdarenin
a) Adresi : HÜRRİYET MAHALLESİ REFİK CESUR BULVARI 710 80600
DÜZİÇİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3288761008 – 3288761578
c) Elektronik Posta Adresi : yusufkutlu1970@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İDAREMİZİN 2020 YILINDA KULLANMAYI PLANLADIĞI 500.000
LİTRE MOTORİN VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN ALIMI İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Düziçi Belediyesi Mücavir Alanında veya Hizmet Alanında bulunan
yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan fiş karşılığı veya idaremiz
Garaj Amirliği Sahasına Düziçi Belediyesi Mücavir Alanında veya
Hizmet Alanında bulunan yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan
getireceği üzerinde sayaç olan tanker ile fiş karşılığı veya
Belediyemiz Hizmet Alanı içerisindeki çalışma alanlarına, Düziçi
Belediyesi Mücavir Alanında veya Hizmet Alanında bulunan
akaryakıt istasyonundan üzerinde sayaç olan tanker ile ivedi (en
geç 1 saat içerisinde) olarak getirerek fiş karşılığı teslim etmekle
mükelleftir.
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 01.01.2020 TARİHİNDE İŞE
BAŞLANACAK VE İDAREMİZİN İHTİYACINA BİNAEN PEYDER
PEY 31.12.2020 TARİHİNE KADAR MALIN İDAREMİZİN İHTİYACI
KADAR OLAN KISMI TESLİM ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HÜRRİYET MH. REFİK CESUR BLV. NO:710 DÜZİÇİ /
OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 12.11.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  A- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE; ENERJİ BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE.
  B- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE; AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNDAN ALACAKLARI AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE.
  C- İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ.
  D- İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
  A- ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ.
  B- ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU.
  C- ADAY VEYA İSTEKLİLERİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİLİK BELGESİ.
  D- ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA, ÜNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN BELGESİ.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
  ADI GEÇEN PETROL ÜRÜNLERİ, 15.10.2007 TARİH VE 26671 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAŞBAKANLIĞIN 2007/25 SAYILI GENELGESİNİN; ‘AKARYAKIT ALIMI YAPACAK İDARELERİN ALACAKLARI AKARYAKITLARI ULUSAL MARKER UYGULAMASI KAPSAMINDA SATIŞININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR’ MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  İd. No: 2019/44

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r