DOLAR 19,1796 0.05%
EURO 20,9116 -0.17%
ALTIN 1.220,650,01
BITCOIN 534458-2,52%
Osmaniye
10°

AÇIK

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2019/17

İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2019/17

ABONE OL
21 Eylül 2019 20:12
İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2019/17
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DÜZİÇİ BELEDİYESİ FEN MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA YETKİLİSİ
MAL ALIMI ( MOTORİN ALIMI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2019/235918 1-İdarenin a) Adresi :HÜRRIYET MAHALLESI REFIK CESUR BULVARI 710 80600 DÜZİÇİ/OSMANİYE b) Telefon ve faks numarası :3288761008 – 3288761578 c) Elektronik Posta Adresi :yusufkutlu1970@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :200.000. LİTRE MOTORİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri :ALIMI YAPILACAK AKARYAKIT YÜKLENİCİNİN BELEDİYE HİZMET ALANINDA BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONUNDAN FİŞ KARŞILIĞI TESLİM ALINACAK VEYA BELEDİYEMİZİN BELİRLEYECEĞİ YERLERDE YÜKLENİCİYE AİT ÜZERİNDE SAYAÇ BULUNAN TANKER İLE GETİRİLEREK FİŞ KARŞILIĞI TESLİM ALINACAKTIR. c) Teslim tarihleri :SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 07.07.2019 TARİHİNDE İŞE BAŞLANIR VE BELEDİYEMİZİN İHTİYACINA BİNAEN PEYDER PEY 31.12.2019 TARİHİNE KADAR MALIN; İDAREMİZİN İHTİYACI KADAR OLAN MİKTARI TESLİM ALINIR. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :HÜRRİYET MH. REFİK CESUR BLV. NO:710 80600 DÜZİÇİ/OSMANİYE b) Tarihi ve saati :11.06.2019 – 15:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: A- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE; ENERJİ BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE. B- İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE; AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNDAN ALACAKLARI AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE. C- İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. A- ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ. B- ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU. C- ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA, ÜNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN BELGESİ. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 15.10.2007 TARİH VE 26671 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAŞBAKANLIĞIN 2007/25 SAYILI GENELGESİ İLE; AKARYAKIT ALIMI YAPACAK İDARELERİN, ALACAKLARI AKARYAKITLARI ULUSAL MARKER UYGULAMASI KAPSAMINDA SATIŞININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR MADDESİNE İSTİNADEN DÜZENLENECEKTİR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZİÇİ BELEDİYESİ İHALE BÜROSUadresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZİÇİ BELEDİYESİ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. İd. No: 2019/17

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r