DOLAR 18,8267 0.01%
EURO 20,4713 0.12%
ALTIN 1.170,700,26
BITCOIN 4341721,42%
Osmaniye
16°

AÇIK

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

DÜZİÇİ BELEDİYESİ YOL YAPIM İHALE İLANI 2019/34

DÜZİÇİ BELEDİYESİ YOL YAPIM İHALE İLANI 2019/34

ABONE OL
21 Eylül 2019 20:42
DÜZİÇİ BELEDİYESİ YOL YAPIM İHALE İLANI 2019/34
0

BEĞENDİM

ABONE OL

YAPIM (YOL YAPIM) DÜZİÇİ BELEDİYESİ FEN MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA YETKİLİSİ YAPIM(YOL YAPIM) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2019/383645 1-İdarenin a) Adresi :HÜRRİYET MAHALLESİ, REFİK CESUR BULVARI 710 80600 DÜZİÇİ OSMANİYE b) Telefon ve faks numarası :3288761008 – 3288761578 c) Elektronik Posta Adresi :Yusufkutlu1970@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :İLÇEMİZİN MUHTELİF SOKAK YOLLARINA 22.000 METREKARE 8 CM.LİK NATURAL KİLİT PARKE TAŞI YAPIMI, 20.000 METRETÜL BETONARME YOL YAPIMI VE 3.000 METRETÜL BETON YAĞMUR SUYU KANALI YAPIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir b) Yapılacağı yer :DÜZİÇİ BELEDİYESİ HİZMET ALANI İÇERİSİ c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 116 (yüz on altı) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :HÜRRİYET MAHALLESİ, REFİK CESUR BULVARI 710 80600 DÜZİÇİ OSMANİYE b) Tarihi ve saati :26.08.2019 – 09.00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: KAMUDA (A) Grubu Altyapı işlerden V. Grup İşler Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı – Cadde ve Sokak Yapım İşleri) YAPIM İŞİ YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. İd. No: 2019/34

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r